Strona projektu «Flexicurity - w poszukiwaniu równowagi na lubuskim rynku pracy» Organizacja PracodawcĂłw Ziemi Lubuskiej
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
Dzisiaj jest Piątek, 18 września 2020 r. Jesteś w: strona główna / aktualności

Subskrybuj wiadomości Flexicurity

Aktualności

2011-05-30
Modelowe rozwiązania flexicurity

powiększ

Idea

Flexicurity to nowoczesny model rynku pracy, który skutecznie łączy dwa jego aspekty - elastyczność i bezpieczeństwo. Dzięki temu pracodawcy i pracownicy mogą łącznie realizować swoje potrzeby w zakresie zatrudnienia. Idea powstała w Unii Europejskiej, zapisano ją w Strategii Lizbońskiej, dokumencie zakładającym uczynienie z gospodarki UE jedną z najbardziej konkurencyjnych na świecie.

PROJEKT

Projekt „Modelowe rozwiązania flexicurity" finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wpisuje się w Narodową Strategię Spójności Kapitał Ludzki realizując priorytet II - „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących", działanie 2.1 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki", podziałanie 2.1.2 - „Partnerstwo dla zwiększania adaptacyjności".

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wypracowanie propozycji zmian prawnych, których wprowadzenie pozwoli na budowę elastycznego i bezpiecznego, dostosowanego do współczesnych realiów rynku pracy w Polsce. Propozycje te zostaną stworzone w konsultacji z decydentami, ekspertami teoretycznymi i praktykami. Powstanie także ocena skutków regulacji, która pozwoli na całościową ekonomiczną i społeczną ocenę zastosowania proponowanych rozwiązań. Jednocześnie - aby wyjaśnić potrzebę wdrożenia i zalety idei flexicurity - uruchomiony zostanie proces upowszechniania tej wiedzy wśród decydentów, liderów organizacji pozarządowych, dziennikarzy, przedsiębiorców oraz całego społeczeństwa.

Pierwszym etapem prac jest diagnoza obecnego stanu prawnego i faktycznego uwzględniającego cztery wymiary flexicurity:

  • elastyczność i bezpieczeństwo form zatrudnienia i organizacji warunków pracy
  • Aktywne Polityki Rynku Pracy (ALMP)
  • odpowiadające potrzebom rynku pracy kształcenie ustawiczne
  • modernizacja systemów zabezpieczenia społecznego

Na bazie tej wiedzy oraz wyników badania efektów wprowadzenia ustawy antykryzysowej będzie można stworzyć konkretne propozycje rozwiązań prawnych. W trakcie prac koncepcje rozwiązań zostaną skonsultowane z decydentami, specjalistami i liderami opinii.

Wypracowane propozycje zmian prawnych zostaną poddane szeroko kontekstowej analizie, która pozwoli jednoznacznie ocenić skutki wprowadzenia nowych regulacji i dać dokładną odpowiedź na pytania, jak nowe normy wpłyną na rynek pracy, uczestniczące w nim podmioty oraz jakie będą ekonomiczne, jak również społeczne korzyści i koszty zmian. Ostateczną konsekwencją analizy będzie możliwość wskazania najkorzystniejszego wariantu proponowanych rozwiązań. Wariant ten zostanie publicznie zaprezentowany i przedstawiony rządowi oraz parlamentowi, jako gotowy pakiet regulacji optymalnego modelu flexicurity dla Polski.

Możliwość wprowadzenia zmian w życie zależna jest od poziomu ich społecznej akceptacji. Z tego względu projektowi będzie towarzyszył szereg inicjatyw informacyjnych kierowanych do różnych grup docelowych. Podjęte działania będą koncentrowały się na szerzeniu wiedzy o samej idei flexicurity oraz o możliwościach, jakie daje. Wyjaśni również powody, dla których wprowadzenie takich rozwiązań na współczesnych, globalnych rynkach gospodarczych jest najlepszym rozwiązaniem. Głównym odbiorcą tych działań będzie społeczeństwo. Ponadto odrębne działania komunikacyjne będą kierowane do decydentów i liderów opinii, jak również do przedsiębiorców.

Wybrani decydenci, specjaliści i liderzy opinii wezmą udział w specjalnych konsultacjach, dzięki czemu zostaną włączeni w tworzenie rozwiązań prawnych. Szersze ich grono będzie także uczestniczyć w specjalnych warsztatach, których celem będzie zaznajomienie ich z wypracowanymi rozwiązaniami. Zostanie także dla nich przygotowana specjalna publikacja zawierająca najistotniejsze informacje o proponowanych zmianach wraz z ich uzasadnieniem. Również dla przedsiębiorców zostanie przygotowany specjalny pakiet działań.

Przedsiębiorcy za pośrednictwem specjalnego wortalu internetowego będą mieli dostęp do szeregu artykułów eksperckich dotyczących elastycznych form zatrudnienia (EFZ), będą również mogli konsultować planowane rozwiązania w zakresie EFZ ze specjalistami z PIP. Ogłoszony zostanie konkurs dobrych praktyk w zakresie stosowania flexicurity, a ciekawe rozwiązania zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie. Przygotowany zostanie również komentarz do obecnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących EFZ. Obydwa wydawnictwa będą dostępne na wortalu, natomiast w wersji papierowej będą bezpłatnie dystrybuowane wśród przedsiębiorców.

 

Źródło: www.polskieflexicurity.pl

powiększ  

powrót»

Wsparcie

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powered by cmsPRO SSL24

ctinet.pl - hosting, certyfikaty SSL, domeny, webdesign

© 2020. Wszystkie prawa zastrzeżone.  |  Mapa serwisu